استانشهرستاننام و نام خانوادگیعنوان
تهرانتهرانمعاونت امور استانهای کشور
تهرانشعبه غرب کیوان سعادتمسئول شعبه
اصفهان اصفهانامید جلیل پورمسئول
کردستانسنندجمسئول
آذربایجان غربیبوکانامیر کرمیمسئول
آذربایجان غربیمهابادسیامند قرنیمسئول
تهرانتهرانفاطمه آرمندمعاونت امور بانوان کل کشور
آذربایجان غربیمهابادرضا آختهمشاور حقوقی
سیستان و بلوچستانزاهدانعبدالخالق لاشاریمسئول
همدانهمدانعلی نوریمسئول
آذربایجان غربیمهابادناصر فتاحیمعاون امور خدمات و رفاهی
مازندرانمازندرانعلی مرتضویی سرخکلاییمسئول
کرمانشاهکرمانشاهمحسن باباخانی گوهر چقائیمسئول
چهارمحال و بختیاریچهارمحال و بختیاریرستم قنبری عدیویمسئول
همداناسدآبادمحسن یار احمدیمسئول
همدانکبودر آهنگمهدی ابراهیمیمسئول
همداننهاوندحمیدرضا جانجانمسئول
خوزستانآبادانکامران ارغوانمسئول
خوزستانایذهخسرو رحیم معظم پورمسئول
خوزستانرامهرمزفرهاد عباسی رامهرمزیمسئول
خوزستانباغ ملکاصغر طاهری مودبمسئول
خوزستان دزفولمحمد رضا زربخشمسئول
خوزستانلالیموسی خدری میربایدمسئول
مازندرانبابلجعفر مبلغ الاسلاممسئول
مازندرانساریمحمد حسنیمعاونت
مازندرانبهشهراسماعیل بابائیمسئول
مازندرانقائم شهراحسان امامیمسئول
مازندرانمحمود آبادسید بهروز رضویمسئول
تهرانپردیس و دماوندامیر نادعلئیمسئول
تهرانتهرانامان الله شیخ رباطیمسئول روابط عمومی کل کشور
سیستان و بلوچستانزاهدانامین سالار زهیمسئول
سیستان و بلوچستانخاشافسانه سیف نوفرستمسئول
سیستان و بلوچستانایرانشهرحبیب اربابیمسئول
سیستان و بلوچستانچابهاربهزاد باشندهمسئول
سیستان و بلوچستانکنارکجابر بلوچیمسئول
سیستان و بلوچستاننیکشهراکرم چاکر زهیمسئول
سیستان و بلوچستانبمپورمسعود حسن زادهمسئول
سیستان و بلوچستاندامنعبدالباسط موذنیمسئول
سیستان و بلوچستانفنوجخسرو هوتیمسئول
سیستان و بلوچستانلاشارشعیب سهوئیمسئول
سیستان و بلوچستاندلگانفرهاد بامریمسئول
سیستان و بلوچستانسربازمحسن شاردریمسئول
سیستان و بلوچستانزابلعلی عبادتیانمسئول
تهرانتهرانمجتبی علی نورمشاور مالی و اقتصادی کانون کارگران کشور
تهرانتهرانغلامرضا لسانی سرابیبازرس کانون کارگران ایران اسلامی کل کشور
تهران تهرانحجت الله فرحیبازرس کانون کارگران ایران اسلامی
تهرانتهرانهنر نقشیمعاونت عمران و اسکان کل کشور
تهرانتهرانمدیر دفتر معاونت امور استانها
کرمانشهر بابکناصر شاه حسینی شهربابکمسئول
تهرانملاردعباس فراهانیمسئول
تهرانتهرانفریبا ابراهیمیمشاور حقوقی
سیستان و بلوچستانقصرقندمصطفی رئیسیمسئول
خوزستاناهوازحمید حنظل عیدانیمسئول
خوزستاناهوازبهنام رستگاریمعاونت حقوقی و امور قراردادها
خوزستاناهوازمصطفی جابریمعاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال
خوزستانبهبهانامیر عبادارمسئول
خوزستاناهوازجواد ثانیان پورمعاونت امور شهرستانها
خوزستانخرمشهرعبدالامیر شمخانیمسئول
خوزستانماهشهرسامان یوسفیمسئول
خوزستاناهوازمرضیه احمدی دستجردیمعاونت امور بانوان و آموزش
آذربایجان غربیجنوب استانحاتم سلطانیمسئول جنوب استان آ.غ
تهرانتهرانمحمد روستا زادهعضو شورای سیاست گذاری
سیستان و بلوچستانچابهارمحمد کریم عزیزیمسئول
البرزالبرزمحبوبه مهمانخواهکارشناس حمایت و توانمند سازی مشاغل
تهرانتهرانخسرو بلوریمشاور عمران و اسکان
تهرانتهرانحسن عموییمعاونت خدمات و رفاه اجتماعی کشور
تهرانتهرانمعاونت توسعه و منابع انسانی کانون کارگران کشور

​لیست آخرین تغیرات مسئولین شعب کانون کارگران​​​​​​​

.
.
.
.
.
.