استانشهرستاننام و نام خانوادگیعنوان
تهرانتهرانمنوچهر توبیمعاونت امور استانهای کشور
تهرانشعبه غرب کیوان سعادتمسئول شعبه
اصفهان اصفهانامید جلیل پورمسئول
کردستانسنندجمحمد کرم بیگیمسئول
آذربایجان غربیبوکانامیر کرمیمسئول
آذربایجان غربیمهابادسیامند قرنیمسئول
تهرانتهرانفاطمه آرمندمعاونت امور بانوان کل کشور
آذربایجان غربیمهابادرضا آختهمشاور حقوقی
سیستان و بلوچستانزاهدانعبدالخالق لاشاریمسئول
همدانهمدانعلی نوریمسئول
آذربایجان غربیمهابادناصر فتاحیمعاون امور خدمات و رفاهی
مازندرانمازندرانهانی حبیبیمسئول
کرمانشاهکرمانشاهمحسن باباخانی گوهر چقائیمسئول
چهارمحال و بختیاریچهارمحال و بختیاریرستم قنبری عدیویمسئول
همداناسدآبادمحسن یار احمدیمسئول
همدانکبودر آهنگمهدی ابراهیمیمسئول
همداننهاوندحمیدرضا جانجانمسئول
خوزستانآبادانهادی ابوفریسمسئول
خوزستانایذهخسرو رحیم معظم پورمسئول
خوزستانرامهرمزفرهاد عباسی رامهرمزیمسئول
خوزستانباغ ملکاصغر طاهری مودبمسئول
خوزستان دزفولمحمد رضا زربخشمسئول
خوزستانآبادانمحمد علی حاجی پور معاونت
خوزستانلالیموسی خدری میربایدمسئول
مازندرانبابلجعفر مبلغ الاسلاممسئول
مازندرانساریمحمد حسنیمعاونت
مازندرانبهشهراسماعیل بابائیمسئول
مازندرانقائم شهراحسان امامیمسئول
مازندرانمحمود آبادسید بهروز رضویمسئول
تهرانپردیس و دماوندامیر نادعلئیمسئول
تهرانتهرانامان الله شیخ رباطیمسئول روابط عمومی کل کشور
سیستان و بلوچستانزاهدانامین سالار زهیمسئول
سیستان و بلوچستانخاشافسانه سیف نوفرستمسئول
سیستان و بلوچستانایرانشهرحبیب اربابیمسئول
سیستان و بلوچستانچابهاربهزاد باشندهمسئول
سیستان و بلوچستانکنارکجابر بلوچیمسئول
سیستان و بلوچستاننیکشهراکرم چاکر زهیمسئول
سیستان و بلوچستانبمپورمسعود حسن زادهمسئول
سیستان و بلوچستاندامنعبدالباسط موذنیمسئول
سیستان و بلوچستانفنوجخسرو هوتیمسئول
سیستان و بلوچستانلاشارشعیب سهوئیمسئول
سیستان و بلوچستاندلگانفرهاد بامریمسئول
سیستان و بلوچستانسربازمحسن شاردریمسئول
سیستان و بلوچستانزابلعلی عبادتیانمسئول
تهرانتهرانمحمود ملکی پور غربیمشاور مالی و اقتصادی کانون کارگران کشور
تهرانتهرانغلامرضا لسانی سرابیبازرس کانون کارگران ایران اسلامی کل کشور
تهران تهرانحجت الله فرحیبازرس کانون کارگران ایران اسلامی
تهرانتهرانهنر نقشیمعاونت عمران و اسکان کل کشور
تهرانتهرانعلی بهادری زاده بندریمدیر دفتر معاونت امور استانها
کرمانشهر بابکناصر شاه حسینی شهربابکمسئول
تهرانملاردعباس فراهانیمسئول
تهرانتهرانفریبا ابراهیمیمشاور حقوقی
اصفهاناصفهانهستی توبیمشاور حقوقی
سیستان و بلوچستانقصرقندمصطفی رئیسیمسئول

​لیست آخرین تغیرات مسئولین شعب کانون کارگران​​​​​​​